Roles of the Saccule in Directional Hearing

Zhongmin Lu, Zemin Xu and John R. Stadler (2002). Roles of the Saccule in Directional Hearing. Bioacoustics, Volume 12 (2-3): 205 -207