Indirect Evidence of Boat Avoidance Behaviour of Yangtze Finless Porpoises

Songhai Li, Tomonari Akamatsu, Ding Wang, Kexiong Wang, Shouyue Dong, Xiujiang Zhao, Zhuo Wei, Xianfeng Zhang, Barbara Taylor, Leigh A. Barrett, Samuel T. Turvey, Randall R. Reeves, Brent S. Stewart, Michael Richlen and John R. Brandon (2008). Indirect Evidence of Boat Avoidance Behaviour of Yangtze Finless Porpoises. Bioacoustics, Volume 17 (1-3): 174 -176